สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 08-6666-7777, 08-3000-4000
เลขทะเบียน :
ชื่อ-นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
*
มือถือ :
*
แฟกซ์ :
E-mail :
*
 
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
093-6666666

 


093-6666666

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กฒ 1111
1ขก 5
1ขก 5555
1ขข 6
1ขข 8888
1ขค 2
1ขง 22
1ขฉ 6666
1ขช 11
1ขช 111
1ขฌ 6
1ขฌ 88
1ขฎ 88
1ขฐ 6666
1ขด 8888
1ขต 666
1ขท 4444
1ขพ 8989
1ขภ 8888
1ขร 11
1ขว 6
1ขศ 4
1ขษ 2
1ขส 1
1ขอ 11
1ขอ 6666
1ขอ 9988
1ขฮ 6666
2กค 2222
2กฉ 3
2กส 11
2ขช 3
2ขช 666
2ขฐ 4
2ขฒ 11
2ขฒ 222
3กบ 8998
3กร 3333
4กฆ 4444
4กท 4444
5กธ 222
5กธ 5555
6กณ 6
6กบ 66
6กษ 6
7กก 88
7กญ 777
7กศ 777
8กค 33
8กท 8888
8กร 8
8กษ 9
8กส 2222
8กฬ 9889
9กก 44
9กง 111
9กง 999
9กจ 66
9กฉ 8899
9กญ 8989
9กฎ 8899
9กฒ 8899
9กบ 888
9กบ 9999
9กพ 11
9กภ 9999
9กร 1
9กร 8899
9กร 8999
9กฮ 8
กบ 77
กร 5
ฆท 2222
ชช 3333
ชีวิตดี 1
ญษ 333
ดีเลิศ 888
น่ารัก 9
พรดี 5555
รวย 666
ร่ำรวย 1
วว 1111
สต 333
สิริ 9
สุข 1111
เฮง 1
เฮงมาก 1
เฮงรวย 9
เฮงเฮง 1
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
1ขล 1331
1ขส 6060
1ขอ 6060
เลขร้อย เลขพัน
1ขช 1000
1ขฌ 1000
1ขฎ 1000
1ขณ 1000
1ขร 2000
2กด 3000
2ขฆ 2000
2ขช 9000
2ขฒ 2000
4กล 600
9กข 9000
9กค 1000
9กจ 9000
9กฉ 9000
9กช 9000
9กฌ 9000
9กฎ 9000
9กท 9000
9กน 9000
9กม 9000
9กร 1000
9กว 8000
9กฬ 9000
9กอ 8000
ฆฆ 3000
ชค 1000
ชถ 9000
ฎม 9000
ศห 1000
เลขหาบ
1กฒ 1221
1กต 8668
1ขก 4884
1ขฆ 1881
1ขฆ 8118
1ขช 8118
1ขญ 1001
1ขณ 6886
1ขต 6996
1ขถ 1991
1ขท 1991
1ขบ 1881
1ขพ 4554
1ขภ 1551
1ขล 1331
1ขศ 7007
1ขศ 9119
1ขส 7007
1ขอ 1551
1ขอ 6556
1ขอ 8338
1ขฮ 1001
1ขฮ 1221
1ขฮ 1991
1ขฮ 2112
1ขฮ 9119
2ขจ 2112
2ขจ 2882
2ขช 2442
2ขช 9009
2ขช 9669
2ขฌ 2112
2ขฌ 2442
2ขฐ 2992
2ขฐ 7997
2ขฒ 1001
2ขฒ 1221
5กฬ 8668
6กย 5665
7กพ 2552
7กฬ 9779
8กฌ 8118
8กบ 5995
8กภ 8118
8กร 8118
8กล 1881
8กษ 7997
8กส 6556
8กส 6886
8กฬ 8118
8กฮ 1881
8กฮ 3883
9กง 9339
9กช 1991
9กช 9009
9กช 9339
9กฌ 8778
9กฎ 6996
9กฐ 4994
9กท 9119
9กพ 6996
9กภ 1991
9กภ 9009
9กม 9009
9กร 2552
9กล 1991
9กล 9119
9กว 9009
9กว 9119
9กฬ 9779
9กอ 9119
ฆพ 7997
ฆส 1221
ชฎ 9229
ชศ 2662
ฌฉ 2772
ฌฐ 8118
ญฎ 2772
ญฒ 9449
ญษ 1441
ฎก 5005
ศค 5995
ศม 5335
ศย 2772
ษค 5005
ษน 2992
สล 4884
เลขสลับ
1กฎ 1919
1กฬ 1212
1ขก 5656
1ขก 6868
1ขก 9090
1ขค 1515
1ขค 8080
1ขค 9090
1ขฆ 1818
1ขฆ 2424
1ขฉ 5959
1ขช 1515
1ขช 1818
1ขฌ 1010
1ขฌ 1212
1ขฌ 8080
1ขญ 1818
1ขณ 1717
1ขณ 6868
1ขต 6969
1ขต 9090
1ขธ 6969
1ขพ 2020
1ขภ 1919
1ขภ 5050
1ขย 2020
1ขร 1414
1ขล 1212
1ขล 5050
1ขศ 2525
1ขส 2525
1ขส 5959
1ขส 6060
1ขฬ 1717
1ขฬ 5050
1ขอ 1919
1ขอ 3636
1ขอ 4545
1ขอ 6060
1ขอ 6565
1ขฮ 1414
1ขฮ 1818
1ขฮ 1919
1ขฮ 2424
1ขฮ 2525
2กฆ 2727
2กช 4949
2ขก 2424
2ขก 2525
2ขง 9090
2ขฉ 2424
2ขช 1818
2ขช 2626
2ขช 2727
2ขช 2828
2ขช 2929
2ขช 5050
2ขช 6969
2ขฌ 2323
2ขฌ 2525
2ขฌ 2626
2ขฌ 5050
2ขฐ 1212
2ขฐ 2525
2ขฐ 2828
2ขฐ 4545
2ขฐ 5656
2ขฐ 6868
2ขฐ 7979
2ขฒ 2020
2ขฒ 3030
2ขฒ 6060
4กน 1212
5กน 6565
5กภ 1212
5กษ 9595
8กบ 1919
8กบ 2323
8กศ 2424
8กษ 2525
8กษ 4949
8กส 1818
8กฬ 1616
8กอ 1818
8กฮ 1818
8กฮ 2020
8กฮ 3838
9กค 1010
9กจ 5252
9กฉ 1919
9กช 2929
9กช 3939
9กฎ 4949
9กฎ 7979
9กฐ 4949
9กฐ 8080
9กฒ 6969
9กฒ 7979
9กณ 4949
9กด 6969
9กธ 6868
9กพ 2525
9กพ 6969
9กล 2424
9กส 6969
ฆจ 2020
ชฉ 2727
ฌย 6767
ญศ 5959
ศฮ 1818
ษว 1919
สช 1212
สล 4848
เลขคู่
1กค 2211
1กค 5511
1กบ 1122
1ขก 1155
1ขก 4455
1ขค 1133
1ขฆ 1188
1ขฆ 2277
1ขฆ 8811
1ขช 1144
1ขช 1155
1ขช 1188
1ขฐ 1188
1ขณ 1177
1ขณ 3355
1ขถ 1144
1ขถ 9911
1ขท 2288
1ขธ 1133
1ขธ 1155
1ขภ 1155
1ขภ 1199
1ขล 1144
1ขว 1122
1ขศ 1166
1ขส 7799
1ขอ 2233
2ขก 2233
2ขก 2244
2ขค 9977
2ขง 9900
2ขช 2233
2ขช 2255
2ขช 5588
2ขฌ 1155
2ขฌ 2244
2ขฐ 5566
2ขฐ 7799
2ขฐ 9977
3กถ 2277
3กม 2233
3กส 2233
5กค 6655
5กบ 2233
5กฮ 5544
7กฎ 5577
8กค 4488
8กน 3388
8กศ 1133
8กศ 7788
8กษ 4488
8กษ 7788
8กส 1133
8กส 3355
8กส 7788
8กอ 7788
8กฮ 3388
9กก 9977
9กค 2277
9กฆ 3399
9กง 3399
9กฌ 4499
9กฎ 7788
9กฐ 1199
9กฐ 4499
9กฒ 4466
9กฒ 7799
9กต 7799
9กถ 1199
9กถ 3399
9กท 6699
9กพ 6699
9กพ 9966
9กภ 9977
9กม 7799
9กล 1199
9กว 1199
9กส 5599
9กส 9966
9กฬ 6699
9กอ 1133
9กอ 1199
9กอ 6699
9กฮ 6699
ฆน 1188
ฆน 8811
ชส 6699
ฌธ 2233
ญอ 5544
ศน 1133
ษง 2244
สช 4499
เลขเรียง
1ขฌ 123
1ขฌ 789
1ขฎ 789
1ขณ 123
1ขณ 789
1ขต 6789
1ขถ 2345
1ขถ 456
1ขท 123
1ขภ 2345
1ขร 234
1ขร 2345
1ขล 123
1ขล 456
1ขว 456
1ขศ 2345
1ขษ 2345
1ขส 2345
1ขอ 123
1ขอ 1234
1ขฮ 789
2ขค 789
2ขจ 3456
2ขช 234
2ขช 6789
2ขฌ 1234
8กฬ 1234
8กฮ 1234
9กช 6789
9กฎ 5678
9กฎ 678
9กณ 5678
9กน 678
9กส 123
9กส 345
9กฬ 6789
9กฮ 678
สษ 2345
อักษรเบิ้ล
ฆฆ 3000
ชช 3333
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1ขฮ 10
2กษ 14
3กท 34
4กล 600
6กญ 13
7กท 87
9กร 8999
9กส 89
ฌว 79
ษก 12
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กอ 1234
กอ 5000
ขค 2000
ขง 1
ขง 8888
ขจ 3000
ขอ 6666
งจ 5555
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
1นก 11
1นก 6868
1นก 9999
นง 2222
นฉ 7777
นว 4444
ฬบ 333
ฬษ 7777
อง 3
อน 33
ออ 3
ฮฐ 6
ฮฐ 6666
ฮภ 4444
ฮร 1111
ฮล 11
ฮล 1000
ฮว 11
ฮว 5555
ฮว 999
ฮว 9999
ฮษ 1111
ฮษ 5555
ฮษ 6666
ฮอ 111
ฮอ 1111
ฮอ 5
ฮอ 6969
ฮฮ 1234
ฮฮ 1818
ฮฮ 5588
ฮฮ 6868
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 3333
กย 7777
ขข 1000
ขอ 1
ขอ 2
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 1111
กอ 7777
ขข 6666
ขข 8888
ขอ 2
ขอ 9999
งธ 3456
งธ 6789
งธ 789
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 345
ณฮ 3333
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 8000
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
กม 9999
กย 1
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กม 1111
กย 6666
กร 333
กล 1
กล 9999
กว 1
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กบ 5555
กพ 8
กร 1
กร 1111
ขข 6
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
กค 9999
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
กท 1
กท 9999