สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 08-6666-7777, 08-3000-4000
เลขทะเบียน :
ชื่อ-นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
*
มือถือ :
*
แฟกซ์ :
E-mail :
*
 
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
093-6666666

 


093-6666666

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กฒ 1111
1กถ 6
1ขก 5
1ขก 5555
1ขค 2
1ขง 22
1ขฉ 6666
1ขช 11
1ขช 111
1ขช 333
1ขฌ 6
1ขฌ 88
1ขฎ 88
1ขฐ 6666
1ขณ 9889
1ขด 8888
1ขต 666
1ขพ 8989
1ขพ 8998
1ขภ 8888
1ขร 11
1ขร 9988
1ขล 555
1ขว 6
1ขว 8899
1ขว 9
1ขศ 4
2กค 2222
2กฉ 3
2กส 11
3กบ 8998
3กร 3333
4กฆ 4444
4กท 4444
5กธ 222
5กธ 5555
6กณ 6
6กษ 6
7กก 88
7กญ 777
7กท 7
7กท 777
7กศ 777
8กค 33
8กท 8888
8กร 8
8กษ 6666
8กษ 9
8กส 2222
8กฬ 9889
9กข 222
9กง 111
9กง 999
9กจ 66
9กจ 8998
9กฉ 333
9กฉ 8899
9กญ 8989
9กฎ 8899
9กฒ 8899
9กท 8998
9กบ 888
9กบ 9999
9กพ 11
9กภ 9999
9กร 1
9กร 8899
9กร 8999
9กฮ 8
กบ 77
กร 5
ก้าว 9999
กำไร 1
ฆท 2222
ชช 3333
ชีวิตดี 1
ญฒ 7777
ญษ 333
ฎร 7777
ดีเลิศ 888
น่ารัก 9
รวย 666
ร่ำรวย 1
วว 1111
สต 333
สิริ 9
สุข 1111
เฮง 1
เฮงมาก 1
เฮงรวย 9
เฮงเฮง 1
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
1ขร 5775
1ขร 6060
1ขล 1133
1ขล 1331
1ขล 4040
1ขว 2200
1ขศ 3030
เลขร้อย เลขพัน
1ขช 1000
1ขฌ 1000
1ขฎ 1000
1ขณ 1000
1ขร 2000
2กด 3000
4กล 600
7กก 1000
9กข 9000
9กค 1000
9กจ 8000
9กจ 9000
9กฉ 9000
9กช 9000
9กฌ 9000
9กฎ 9000
9กท 9000
9กน 9000
9กม 9000
9กร 1000
9กว 8000
9กส 9000
9กฬ 9000
9กอ 8000
ฆฆ 3000
ชค 1000
ชถ 9000
ฎม 9000
ศห 1000
เลขหาบ
1กฒ 1221
1กต 8668
1ขก 4884
1ขฆ 1881
1ขฆ 8118
1ขช 1001
1ขช 1551
1ขช 1881
1ขช 8118
1ขฌ 8008
1ขญ 1001
1ขณ 6886
1ขต 6996
1ขถ 1991
1ขถ 7007
1ขท 1991
1ขพ 4554
1ขภ 1551
1ขภ 2882
1ขร 5775
1ขร 8558
1ขล 1331
1ขศ 7007
1ขศ 9119
5กฬ 8668
6กย 5665
7กพ 2552
7กฬ 9779
8กฌ 8118
8กบ 5995
8กภ 8118
8กร 8118
8กล 1881
8กษ 7997
8กส 6556
8กส 6886
8กฬ 8118
8กฮ 1881
8กฮ 3883
8กฮ 5885
8กฮ 8338
9กก 6556
9กฆ 9339
9กง 9339
9กช 1991
9กช 9009
9กช 9339
9กฌ 8778
9กญ 2992
9กฎ 6996
9กฎ 9669
9กฐ 4994
9กท 1991
9กท 9119
9กธ 2992
9กพ 6996
9กภ 1991
9กภ 9009
9กม 9009
9กร 2552
9กล 1991
9กล 9119
9กว 9009
9กว 9119
9กว 9449
9กฬ 9779
9กอ 9119
ฆพ 7997
ฆส 1221
ชฎ 9229
ชศ 2662
ฌฉ 2772
ฌฐ 8118
ญฎ 2772
ญฒ 9449
ญษ 1441
ฎก 5005
ศค 5995
ศม 5335
ศย 2772
ษค 5005
ษน 2992
สล 4884
เลขสลับ
1กญ 1515
1กฎ 1919
1กร 1414
1กฬ 1212
1ขก 5656
1ขก 6868
1ขก 9090
1ขค 1515
1ขค 8080
1ขค 9090
1ขฆ 1818
1ขฆ 2424
1ขฉ 5959
1ขฉ 6868
1ขช 1515
1ขช 1818
1ขช 2525
1ขช 2929
1ขช 4545
1ขฌ 1010
1ขฌ 1212
1ขฌ 8080
1ขญ 1717
1ขญ 1818
1ขฐ 1515
1ขฐ 2727
1ขณ 1717
1ขณ 6868
1ขต 6969
1ขต 9090
1ขท 2828
1ขธ 1515
1ขธ 2424
1ขธ 6969
1ขพ 2020
1ขพ 4747
1ขภ 1919
1ขภ 2828
1ขภ 5050
1ขภ 6565
1ขย 2020
1ขร 1414
1ขร 6060
1ขล 1212
1ขล 1414
1ขล 4040
1ขล 5050
1ขศ 2525
1ขศ 3030
2กช 4949
4กน 1212
5กภ 1212
5กษ 9595
7กบ 1515
8กบ 1919
8กบ 2323
8กศ 2424
8กษ 2525
8กษ 2828
8กษ 4949
8กส 1616
8กส 1818
8กส 3535
8กฬ 1414
8กฬ 1616
8กอ 1818
8กฮ 1818
8กฮ 2020
8กฮ 3838
9กก 3939
9กข 2929
9กค 1010
9กจ 5252
9กฉ 1919
9กช 2929
9กช 3939
9กช 6060
9กญ 2525
9กฎ 4949
9กฎ 7979
9กฐ 4848
9กฐ 4949
9กฐ 6868
9กฐ 6969
9กฐ 8080
9กฒ 6969
9กฒ 7979
9กณ 4949
9กด 6969
9กธ 5050
9กธ 6868
9กธ 6969
9กบ 2020
9กพ 2525
9กพ 6969
9กล 2424
9กส 6969
9กฮ 9090
ฆจ 2020
ฆธ 1818
ชฉ 2727
ชศ 4848
ฌย 6767
ญศ 5959
วว 1212
ศม 1212
ศฮ 1818
ษว 1919
ษศ 1414
สช 1212
สม 5656
สร 3030
สล 4848
เลขคู่
1กก 5544
1กค 2211
1กค 5511
1กบ 1122
1ขก 1155
1ขก 4455
1ขค 1133
1ขฆ 1188
1ขฆ 2277
1ขฆ 8811
1ขช 1144
1ขช 1155
1ขช 1188
1ขฐ 1155
1ขณ 1177
1ขณ 3355
1ขถ 1144
1ขถ 9911
1ขท 2288
1ขท 5588
1ขธ 1133
1ขธ 1155
1ขธ 5588
1ขพ 4477
1ขภ 1155
1ขภ 1199
1ขภ 6688
1ขล 1122
1ขล 1133
1ขล 1144
1ขว 1122
1ขว 2200
1ขศ 1166
3กถ 2277
3กม 2233
3กส 2233
5กค 6655
5กบ 2233
5กฮ 5544
6กณ 5566
7กฎ 5577
8กค 4488
8กน 3388
8กศ 1133
8กศ 4455
8กศ 7788
8กษ 4488
8กษ 7788
8กส 1133
8กส 3355
8กส 7788
8กฬ 1144
8กอ 7788
8กฮ 3388
9กก 2200
9กก 9977
9กค 2277
9กฆ 3399
9กง 3399
9กฌ 4499
9กฎ 7788
9กฐ 1199
9กฐ 4499
9กฒ 4466
9กฒ 7799
9กณ 4499
9กณ 6699
9กต 7799
9กถ 1199
9กถ 3399
9กท 6699
9กธ 6655
9กพ 6699
9กพ 9966
9กภ 9977
9กม 7799
9กล 1199
9กว 1199
9กส 5599
9กส 9966
9กฬ 6699
9กอ 1133
9กอ 1199
9กอ 6699
9กฮ 6699
ฆน 1188
ฆน 8811
ชส 6699
ฌธ 2233
ญอ 5544
ศน 1133
ษง 2244
สช 4499
เลขเรียง
1ขฆ 567
1ขช 1234
1ขฌ 123
1ขฌ 789
1ขฎ 789
1ขณ 123
1ขณ 789
1ขต 6789
1ขถ 2345
1ขถ 456
1ขภ 2345
1ขร 234
1ขร 2345
1ขล 123
1ขล 456
1ขว 123
1ขว 456
1ขศ 2345
1ขศ 5678
6กธ 6789
8กฬ 1234
8กฮ 1234
9กง 345
9กช 6789
9กฎ 5678
9กฎ 678
9กณ 5678
9กธ 1234
9กน 678
9กม 6789
9กส 123
9กส 345
9กฬ 6789
9กฮ 678
สษ 2345
อักษรเบิ้ล
ฆฆ 3000
ชช 3333
วว 1212
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1ขฮ 10
2กษ 14
3กท 34
4กล 600
6กญ 13
9กร 8999
กพ 12
ฐน 79
ศน 14
ษก 12
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กอ 1234
กอ 5000
ขค 2000
ขง 1
ขง 8888
ขจ 3000
ขอ 6666
งจ 5555
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
1นก 11
1นก 66
1นก 6868
1นก 9999
นง 2222
นฉ 7777
นร 168
นว 4444
ฬบ 333
ฬษ 7777
อง 3
อน 33
ออ 3
ฮฐ 6
ฮฐ 6666
ฮภ 4444
ฮร 1111
ฮล 11
ฮล 1000
ฮว 11
ฮว 5555
ฮว 999
ฮว 9999
ฮษ 1111
ฮษ 5555
ฮษ 6666
ฮอ 111
ฮอ 1111
ฮอ 5
ฮอ 6969
ฮอ 8899
ฮฮ 1234
ฮฮ 1818
ฮฮ 5588
ฮฮ 6868
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 3333
กย 7777
ขข 1000
ขอ 1
ขอ 2
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 1111
กอ 7777
ขข 6666
ขข 8888
ขอ 2
ขอ 9999
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 345
ณฮ 3333
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 8000
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
กม 9999
กย 1
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กพ 9999
กม 1111
กย 6666
กร 333
กล 2
กล 8
กล 55
กล 5678
กล 6789
กว 1
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กพ 8
กร 1
กร 1111
ขข 6
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
กค 9999
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
กท 1
กท 9999