Untitled Document
˹á¹ ͡÷ͧ Ըաè¹ö ٴǧѺ¹ö Դ
 ติดต่อ นายทะเบียน โทร. 08-6666-7777, 08-3000-4000

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-

ดาวน์โหลดทะเบียนสวย

ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดในปฐพี | อักษรหมวด 1กก. , 2กก. , 3กก. | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ | เลขสลับ | เลขหาบ | อักษรเบิ้ล | อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ | ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า) | ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว ) | ทะเบียน จ.ชลบุรี | ทะเบียน จ. ภูเก็ต | ทะเบียน จ. นนทบุรี | ทะเบียน จ.สมุทรปราการ | ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช ) | ทะเบียน จ. นครปฐม | ทะเบียน จ. เชียงใหม่ | ทะเบียน จ. เชียงราย | ทะเบียน จ.ขอนแก่น | ทะเบียน จ.บึงกาฬ | ทะเบียน จ.อุบลราชธานี | ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
 
ทะเบียนรถสวย มาใหม่
                   
 
1กฮ 11
 
2กธ 3333
 
2กธ 333
 
3กจ 9999
 
3กฉ 555
 
3กจ 77
           
 
2กร 3333
 
2กร 333
 
2กร 88
 
กบ 777
 
1กบ 777
 
2กถ 333
           
 
2กด 5555
 
2กด 5
 
2กณ 7
 
2กณ 5
 
2กณ 55
 
กค 11
           
                       
ทะเบียนรถสวย VIP
                         
 
ฆญ 1
 
ฆฎ 1
 
1กง 1
 
2กร 1
 
2กม 1
 
3กค 1
 
ฆฆ 1
 
               
 
ญษ 1
 
ฆพ 2
 
1กม 2
 
2กษ 2
 
1กฬ 2
 
ขก 2
 
2กภ 2
 
               
 
ฆช 2
 
2กอ 2
 
2กน 2
 
2กอ 3
 
ฆธ 3
 
2กฐ 3
 
2กฒ 3
 
           
199,000 ขายแล้ว
   
 
ฆบ 3
 
1กธ 3
 
2กฮ 3
 
ฆง 3
 
ฆฆ 3
 
1กภ 3
 
ฆฐ 4
 
               
 
ธธ 4
 
2กฆ 4
 
1กส 4
 
ขก 4
 
2กส 4
 
2กพ 4
 
1กอ 4
 
               
 
2กย 4
 
1กภ 5
 
2กส 5
 
2กด 5
 
ญศ 5
 
2กก 5
 
ฆบ 5
 
               
 
2กณ 5
 
1กฬ 5
 
กข 5
 
2กภ 5
 
1กธ 6
 
1กภ 6
 
ญภ 6
 
               
 
ภภ 6
 
ฆท 6
 
1กก 6
 
ฆร 6
 
ฆฆ 6
 
1กม 6
 
2กฌ 7
 
               
 
1กพ 7
 
2กณ 7
 
2กน 7
 
1กญ 7
 
1กก 7
 
2กอ 7
 
ฆฆ 7
 
               
 
1กบ 7
 
ฆฆ 8
 
1กว 8
 
ฆฌ 8
 
1กล 8
 
1กง 8
 
ฆก 8
 
               
 
1กม 8
 
ฆค 8
 
ฆญ 8
 
ฆง 8
 
1กก 8
 
1กส 9
 
1กอ 9
 
               
 
1กม 9
 
ฆง 9
 
ฆข 9
 
ฆฌ 9
 
ฆก 9
 
1กฮ 11
 
2กษ 11
 
               
 
กค 11
 
วง 11
 
2กญ 11
 
2กช 11
 
1กส 11
 
1กษ 11
 
2กก 11
 
               
 
ฆส 22
 
1กฉ 22
 
1กณ 22
 
ฆว 22
 
2กผ 22
 
2กฐ 22
 
2กง 22
 
               
 
2กม 22
 
2กช 22
 
1กบ 33
 
ญส 33
 
2กจ 33
 
1กช 33
 
1กก 33
 
               
 
1กข 33
 
ฆว 33
 
ฆฮ 33
 
วง 33
 
1กน 33
 
ฆพ 33
 
1กถ 44
 
               
 
ญอ 44
 
1กฉ 44
 
1กษ 44
 
ญฬ 55
 
ฆว 55
 
ฆถ 55
 
ฆฌ 55
 
               
 
ญอ 55
 
ฆด 55
 
ฆพ 55
 
2กณ 55
 
ฆฉ 55
 
ฆบ 55
 
2กจ 66
 
               
 
1กษ 66
 
1กจ 66
 
ญฮ 66
 
ญอ 66
 
3กจ 77
 
2กจ 77
 
2กส 77
 
               
 
1กย 77
 
1กบ 77
 
งร 77
 
2กฮ 88
 
2กก 88
 
1กว 88
 
2กร 88
 
               
 
1กก 88
 
1กต 99
 
1กพ 99
 
ฆภ 99
 
1กก 99
 
3กข 99
 
1กง 99
 
               
 
ฆฌ 99
 
ฆฒ 99
 
2กบ 99
 
ญย 99
 
2กก 99
 
ฆษ 99
 
1กณ 99
 
               
 
1กง 111
 
2กฆ 111
 
ฆถ 111
 
1กค 111
 
ฆด 111
 
2กง 111
 
ฆพ 111
 
               
 
ฆม 111
 
1กฮ 222
 
2กถ 222
 
ฆษ 222
 
ฆส 222
 
2กส 222
 
1กอ 222
 
               
 
ฆพ 222
 
ฆฌ 222
 
ฆร 222
 
3กข 333
 
2กบ 333
 
2กจ 333
 
ฆฬ 333
 
               
 
ญฬ 333
 
1กอ 333
 
2กธ 333
 
2กร 333
 
2กถ 333
 
ฆญ 333
 
1กถ 444
 
               
 
ญฬ 444
 
ฆว 444
 
1กบ 444
 
ฆฌ 555
 
2กฉ 555
 
1กว 555
 
ฆธ 555
 
               
 
ฆห 555
 
ฆข 555
 
3กฉ 555
 
ฆฆ 666
 
ญอ 666
 
ฆม 666
 
ฆอ 666
 
               
 
ฆจ 666
 
ฆว 666
 
ฆช 666
 
ภภ 666
 
1กง 666
 
ฆฐ 666
 
ญฮ 666
 
               
 
ฆษ 666
 
1กบ 777
 
ฆช 777
 
กบ 777
 
ฆข 888
 
ฆก 888
 
ฆฆ 888
 
               
 
ฆภ 888
 
ฆฐ 888
 
1กฮ 888
 
ฆร 999
 
1กง 999
 
ฆษ 999
 
ฆฐ 999
 
               
 
ฆอ 999
 
3กข 999
 
2กช 999
 
2กร 999
 
2กบ 999
 
ฆฆ 999
 
1กษ 1111
 
               
 
ฆญ 1111
 
ฆง 1111
 
1กฎ 1111
 
1กว 1111
 
1กถ 1111
 
1กฒ 1111
 
ฆพ 1111
 
               
 
ฆภ 1111
 
ฆฌ 1111
 
1กฌ 1111
 
1กส 1111
 
ฆว 2222
 
ฆภ 2222
 
ฆช 2222
 
               
 
2กษ 2222
 
ญช 2222
 
2กภ 2222
 
2กอ 2222
 
2กธ 2222
 
ฆษ 2222
 
1กฉ 2222
 
               
 
ญข 2222
 
2กค 2222
 
ฆท 2222
 
1กส 2222
 
ชช 3333
 
2กร 3333
 
ฆภ 3333
 
               
 
2กธ 3333
 
ฆฐ 3333
 
ษษ 3333
 
1กจ 4444
 
ญน 4444
 
1กร 4444
 
2กก 4444
 
               
 
1กล 4444
 
2กฎ 4444
 
2กด 5555
 
ฆฌ 5555
 
2กอ 5555
 
ญฮ 5555
 
ฆณ 5555
 
               
 
1กก 5555
 
1กง 5555
 
ฌฎ 5555
 
1กพ 6666
 
1กอ 6666
 
ฆด 6666
 
1กข 6666
 
               
 
ฆร 6666
 
ฆอ 6666
 
2กภ 6666
 
ญญ 6666
 
1กม 6666
 
ฆบ 7777
 
ศง 7777
 
               
 
ญฮ 7777
 
ฆท 7777
 
ฆน 7777
 
ฆผ 7777
 
1กก 7777
 
ฆก 8888
 
2กก 8888
 
               
 
2กถ 8888
 
ขก 8899
 
1กฬ 8899
 
2กญ 8899
 
2กพ 8899
 
2กญ 8989
 
ฆจ 8989
 
               
 
1กฬ 8989
 
2กฮ 8989
 
ฆข 8989
 
1กษ 8998
 
1กฬ 8998
 
จง 8999
 
1กฬ 9889
 
               
 
ฆอ 9889
 
ญห 9889
 
ฆข 9889
 
กร 9889
 
1กย 9898
 
กย 9898
 
ฆอ 9898
 
               
 
1กฬ 9988
 
2กญ 9988
 
2กฎ 9988
 
2กพ 9988
 
ญฮ 9988
 
ฆจ 9988
 
3กจ 9999
 
               
 
1กอ 9999
 
1กฬ 9999
 
1กฆ 9999
 
1กง 9999
       
         
 
 
 
                             
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดในปฐพี
                         
 
2กจ 1661
 
2กฆ 2200
 
1กฎ 3003
 
2กช 3113
 
2กฆ 3377
 
1กฎ 3443
 
1กฎ 3737
 
               
 
2กท 4040
 
1กฎ 4343
 
1กส 4466
 
1กฮ 4747
 
1กษ 4747
 
2กค 5775
 
1กส 6060
 
               
 
2กจ 6116
 
2กจ 6161
 
2กง 6161
 
2กค 6600
 
2กฐ 6633
 
2กฎ 6633
 
1กฎ 6767
 
               
 
2กฌ 6776
 
1กฮ 6776
 
1กฬ 7373
 
1กฎ 7373
 
1กอ 7447
 
2กภ 7474
 
1กฎ 7474
 
               
 
1กอ 7474
 
1กฮ 7474
 
1กส 7474
 
1กอ 7667
 
1กฮ 7667
 
1กษ 7667
 
1กฌ 7667
 
               
 
2กฉ 7700
 
1กฬ 7733
 
1กฐ 7733
 
1กฎ 7733
 
2กฌ 7744
 
2กฉ 7766
   
             
 
                             
อักษรหมวด 1กก. , 2กก. , 3กก.
                         
 
3กก 102
 
2กก 458
 
3กก 626
 
1กก 678
 
1กก 861
 
3กก 861
 
3กก 1168
 
     
45,000 ขายแล้ว
         
 
3กก 1681
 
3กก 1686
 
1กก 2112
 
1กก 2727
 
1กก 2772
 
1กก 2882
 
1กก 2929
 
               
 
1กก 2992
 
1กก 3366
 
1กก 5577
 
1กก 6677
 
1กก 6969
 
1กก 7722
 
1กก 8008
 
               
 
1กก 8558
 
1กก 8686
 
1กก 8787
 
1กก 9000
 
1กก 9009
 
2กก 9249
 
1กก 9797
 
               
 
1กก 9933
 
1กก 9944
           
     
 
 
 
 
 
                             
เลขร้อย เลขพัน
                         
 
กค 10
 
กม 10
 
1กบ 10
 
จง 10
 
2กท 10
 
ขก 10
 
1กญ 100
 
               
 
2กฆ 100
 
งย 100
 
ขข 100
 
ฐล 100
 
1กบ 100
 
กบ 100
 
ขข 200
 
               
 
4กณ 300
 
4กฒ 300
 
3กล 300
 
1กท 500
 
1กก 500
 
พร 600
 
1กอ 800
 
               
 
1กฮ 800
 
1กท 900
 
1กฆ 900
 
1กก 900
 
1กพ 1000
 
1กบ 1000
 
ฆม 1000
 
               
 
1กท 1000
 
1กจ 1000
 
กท 1000
 
ฆด 1000
 
กม 1000
 
ฆถ 1000
 
ฆร 1000
 
               
 
ฉก 1000
 
ฆพ 1000
 
2กฌ 1000
 
ฆห 1000
 
2กร 2000
 
ฆร 2000
 
ฆพ 2000
 
               
 
1กฬ 2000
 
1กณ 2000
 
ฆญ 2000
 
ฆถ 2000
 
ฆษ 2000
 
ธธ 2000
 
1กณ 3000
 
               
 
ฆฆ 3000
 
1กว 3000
 
พพ 4000
 
2กบ 4000
 
ฆพ 4000
 
2กผ 4000
 
ฆบ 4000
 
               
 
ฆส 4000
 
ฆว 4000
 
1กง 4000
 
ฆง 5000
 
ฆด 5000
 
ฆบ 5000
 
ฆฬ 5000
 
               
 
ฆว 5000
 
2กถ 5000
 
สฬ 5000
 
จจ 5000
 
1กอ 6000
 
ฆก 6000
 
2กก 6000
 
               
 
1กส 6000
 
1กณ 6000
 
2กอ 6000
 
ญร 8000
 
1กษ 8000
 
2กก 8000
 
ฆธ 8000
 
               
 
2กษ 8000
 
2กธ 8000
 
ฆฬ 8000
 
ฆฬ 9000
 
ญญ 9000
 
1กบ 9000
 
ญฐ 9000
 
               
 
3กข 9000
 
ฆจ 9000
 
ฐจ 9000
 
2กอ 9000
 
2กฮ 9000
     
     
250,000 ขายแล้ว
     
 
 
                             
เลขเรียง
                         
 
2กฉ 123
 
ญญ 123
 
2กม 123
 
2กว 123
 
2กอ 123
 
ฆช 123
 
ฆร 123
 
               
 
ฆธ 123
 
ฆด 123
 
ฆถ 123
 
2กถ 234
 
1กท 234
 
1กง 234
 
2กฐ 234
 
               
 
2กฒ 234
 
1กจ 234
 
3กจ 234
 
ฆฆ 234
 
1กษ 345
 
2กก 345
 
1กอ 345
 
               
 
2กถ 345
 
2กอ 345
 
3กข 345
 
2กย 345
 
2กอ 456
 
1กฮ 456
 
2กม 456
 
               
 
2กว 456
 
2กช 456
 
2กฐ 456
 
1กอ 456
 
2กฮ 456
 
ขษ 456
 
2กฎ 456
 
               
 
3กข 456
 
1กธ 456
 
ฐล 456
 
2กพ 456
 
3กข 567
 
2กก 567
 
2กช 567
 
               
 
2กข 567
 
2กท 678
 
1กฮ 678
 
1กว 678
 
ฆว 678
 
2กก 678
 
ฆล 678
 
               
 
ฆร 678
 
1กอ 678
 
2กฐ 789
 
ฆล 789
 
กท 789
 
กบ 789
 
จง 789
 
               
 
1กส 789
 
ฆร 789
 
ฆต 789
 
1กค 789
 
ฆร 1234
 
2กด 1234
 
1กส 1234
 
               
 
ฆฮ 1234
 
ฆด 1234
 
1กอ 1234
 
1กฮ 1234
 
2กฎ 2345
 
ฆด 2345
 
1กส 2345
 
               
 
1กจ 2345
 
2กท 2345
 
2กญ 2345
 
2กช 2345
 
1กฆ 2345
 
2กฐ 2345
 
ฆฆ 3456
 
               
 
2กก 3456
 
ฆส 3456
 
2กฐ 3456
 
ฆฮ 3456
 
1กฬ 3456
 
3กข 3456
 
1กอ 3456
 
               
 
3กค 3456
 
2กฒ 3456
 
1กณ 4567
 
1กร 4567
 
1กฮ 4567
 
ฆม 4567
 
ฆร 5678
 
               
 
2กส 5678
 
3กจ 5678
 
1กษ 5678
 
ฆฆ 5678
 
ฆบ 6789
 
2กฒ 6789
 
ฆพ 6789
 
               
 
ฆภ 6789
 
1กช 6789
 
2กร 6789
 
2กท 6789
 
3กข 6789
     
           
 
 
                             
เลขคู่
                         
 
ฆถ 1100
 
2กธ 1100
 
2กร 1100
 
1กฬ 1100
 
ฆธ 1100
 
1กฮ 1100
 
1กค 1100
 
               
 
ญญ 1100
 
ฆณ 1100
 
2กจ 1100
 
2กษ 1100
 
2กว 1122
 
3กฉ 1122
 
1กอ 1122
 
               
 
2กล 1122
 
ฆษ 1133
 
ฆล 1133
 
ฆย 1133
 
ฆว 1133
 
1กบ 1133
 
ฆด 1133
 
               
 
2กธ 1133
 
2กบ 1144
 
2กร 1144
 
2กก 1155
 
ฆว 1155
 
ฆษ 1155
 
3กจ 1166
 
               
 
ฆษ 1177
 
ฆพ 1177
 
1กว 1177
 
ฆห 1177
 
2กฌ 1177
 
1กล 1177
 
2กฮ 1177
 
               
 
2กค 1177
 
3กข 1188
 
2กฒ 1188
 
ญจ 1188
 
กบ 1188
 
2กข 1188
 
ฆว 1188
 
               
 
1กฮ 1188
 
2กฮ 1199
 
2กก 1199
 
ฆว 1199
 
2กผ 2200
 
1กฮ 2200
 
2กก 2200
 
   
39,000 ขายแล้ว
           
 
ฆส 2200
 
2กฆ 2200
 
1กธ 2211
 
ฆพ 2211
 
1กภ 2211
 
2กด 2211
 
ฆษ 2211
 
               
 
ฆว 2211
 
1กพ 2211
 
1กย 2211
 
2กฮ 2211
 
2กง 2211
 
2กภ 2233
 
2กก 2233
 
               
 
1กจ 2233
 
ฆร 2233
 
2กจ 2233
 
2กฐ 2233
 
ภข 2233
 
2กส 2233
 
2กง 2233
 
               
 
ฆล 2233
 
ฆพ 2233
 
ฆล 2244
 
ฆอ 2244
 
1กอ 2244
 
1กค 2244
 
2กม 2244
 
               
 
1กว 2255
 
1กล 2255
 
3กจ 2255
 
ฆณ 2266
 
ฆษ 2266
 
2กม 2266
 
1กบ 2266
 
               
 
2กฮ 2266
 
1กว 2266
 
ฆท 2266
 
1กง 2266
 
2กบ 2277
 
ฆอ 2277
 
3กข 2277
 
               
 
ฆน 2277
 
ขร 2277
 
1กษ 2277
 
1กฮ 2277
 
ฆอ 2288
 
ฆบ 2288
 
2กบ 2288
 
               
 
ฆร 2288
 
ฆน 2288
 
ฆม 2288
 
2กฉ 2299
 
ฆภ 2299
 
ฆม 2299
 
1กท 3300
 
               
 
2กฎ 3300
 
1กษ 3311
 
ฆษ 3311
 
ฆย 3311
 
2กบ 3311
 
2กธ 3311
 
ญธ 3311
 
               
 
1กร 3311
 
1กส 3322
 
2กช 3322
 
2กบ 3322
 
1กง 3344
 
2กฬ 3355
 
2กฮ 3355
 
               
 
1กอ 3355
 
3กจ 3355
 
1กว 3355
 
2กข 3366
 
3กจ 3366
 
2กธ 3366
 
1กร 3366
 
               
 
3กข 3366
 
1กฬ 3366
 
ฆล 3366
 
1กส 3366
 
ฆพ 3377
 
1กง 3377
 
2กพ 3388
 
               
 
2กภ 3388
 
ฆฮ 3388
 
2กฐ 3388
 
ฆธ 3399
 
ฆอ 3399
 
2กร 4400
 
2กช 4422
 
               
 
1กฮ 4433
 
3กจ 4433
 
ฆภ 4455
 
2กข 4455
 
1กบ 4455
 
ฆว 4455
 
ฆษ 4455
 
               
 
ฆพ 4455
 
2กร 4455
 
1กส 4466
 
ฆว 4466
 
ฆฬ 4466
 
ฆพ 4477
 
1กง 4477
 
               
 
1กอ 4488
 
2กฮ 4488
 
2กอ 4488
 
2กส 4499
 
ฆพ 4499
 
2กก 4499
 
2กบ 5500
 
               
 
ฆส 5500
 
ฆฐ 5500
 
1กอ 5500
 
ฆฮ 5511
 
ฆอ 5511
 
2กบ 5511
 
ฆบ 5511
 
               
 
1กส 5522
 
2กอ 5522
 
2กฉ 5533
 
2กฮ 5533
 
ฆห 5533
 
1กอ 5533
 
1กษ 5533
 
               
 
2กบ 5544
 
ฆฐ 5544
 
2กข 5544
 
ฆฉ 5544
 
2กร 5566
 
ฆผ 5566
 
ฆน 5566
 
               
 
ฆภ 5566
 
2กก 5566
 
2กบ 5566
 
2กฌ 5566
 
ญญ 5566
 
1กฮ 5577
 
3กจ 5588
 
               
 
ฆอ 5588
 
2กอ 5588
 
ฆร 5599
 
ฆด 5599
 
2กด 5599
 
2กค 6600
 
2กจ 6611
 
               
 
ฆอ 6611
 
ฆอ 6633
 
2กฐ 6633
 
2กข 6633
 
1กอ 6633
 
2กฎ 6633
 
1กฮ 6655
 
               
 
1กส 6655
 
ฆส 6677
 
1กภ 6677
 
1กม 6677
 
ฆร 6677
 
1กอ 6677
 
2กม 6688
 
               
 
ฆข 6688
 
ฆส 6688
 
1กฆ 6688
 
1กข 6699
 
ฆง 6699
 
ฆห 6699
 
ฆฬ 6699
 
               
 
1กบ 6699
 
ฆว 6699
 
ฆด 7700
 
2กฉ 7700
 
ฆฮ 7711
 
2กฌ 7711
 
ฆฬ 7711
 
               
 
2กค 7711
 
ฆญ 7722
 
1กฐ 7733
 
1กฬ 7733
 
1กฎ 7733
 
2กฌ 7744
 
ฆอ 7755
 
               
 
2กฉ 7766
 
ฆย 7788
 
2กย 7788
 
1กร 7788
 
ฆฬ 7788
 
ฆภ 7788
 
1กษ 7788
 
               
 
ฆษ 7788
 
ฆห 7788
 
2กบ 7799
 
1กษ 7799
 
ฆข 7799
 
2กง 7799
 
1กภ 7799
 
               
 
ฆฎ 8800
 
ฆพ 8800
 
3กค 8800
 
1กร 8800
 
1กว 8800
 
1กษ 8811
 
1กร 8811
 
               
 
2กง 8811
 
2กต 8811
 
3กข 8811
 
1กง 8822
 
ฆอ 8822
 
1กฮ 8822
 
2กฎ 8822
 
               
 
1กอ 8822
 
2กฮ 8822
 
2กก 8844
 
1กส 8844
 
2กถ 8855
 
ฆอ 8855
 
ฆล 8855
 
               
 
ฆร 8855
 
3กจ 8855
 
2กฐ 8855
 
1กส 8866
 
ฆภ 8877
 
ฆย 8877
 
1กธ 8877
 
               
 
1กง 8877
 
ฆร 8877
 
ฆพ 9900
 
3กข 9900
 
2กส 9900
 
2กช 9900
 
1กฮ 9900
 
               
 
ฆอ 9911
 
ฆพ 9911
 
2กภ 9911
 
2กก 9911
 
2กจ 9933
 
1กบ 9933
 
ฆส 9933
 
               
 
2กง 9933
 
ฆด 9933
 
ฆจ 9944
 
3กค 9955
 
3กข 9955
 
2กด 9955
 
2กช 9955
 
               
 
ฆว 9966
 
3กข 9966
 
1กว 9966
 
ฆธ 9966
 
ฆว 9977
 
1กศ 9977
 
2กถ 9977
 
               
 
ฆล 9977
 
ญส 9977
 
1กบ 9977
 
1กอ 9977
 
1กส 9977
 
2กง 9977
   
             
 
                             
เลขสลับ
                         
 
ฆร 1010
 
ญญ 1010
 
ฆภ 1010
 
ญฮ 1010
 
2กร 1010
 
ฆถ 1010
 
ฆห 1212
 
               
 
2กฮ 1212
 
วว 1212
 
2กง 1212
 
ฆฆ 1212
 
ฆถ 1212
 
2กว 1212
 
2กฌ 1212
 
               
 
ฆฬ 1212
 
2กก 1212
 
2กบ 1212
 
2กร 1313
 
1กษ 1313
 
ฆฮ 1313
 
ฆศ 1313
 
     
45,000