กรณีรถใหม่ป้ายแดง


1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

 1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

  ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์

  ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
เอกสารที่ต้องใช้

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
 4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
  ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
  จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
 5. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 6. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

  ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )

  ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2

  นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง 3 - 5 วัน

  เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 - 35

  รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม  

  ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย  

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
 2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
 3. หนังสือยินยอม
  - ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
  - ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
08-6666-7777หรือ 08-3000-4000

 


08-6666-7777, 08-3000-4000

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กก 7
1กก 8
1กก 33
1กก 88
1กก 99
1กก 5555
1กก 7777
1กข 6666
1กฆ 9999
1กง 8
1กง 99
1กง 111
1กง 666
1กง 999
1กง 5555
1กง 9999
1กจ 4444
1กฉ 22
1กฌ 111
1กฌ 1111
1กญ 7
1กฎ 1111
1กณ 22
1กถ 44
1กถ 444
1กถ 1111
1กธ 3
1กธ 111
1กบ 7
1กพ 99
1กภ 3
1กภ 5
1กภ 6
1กม 2
1กม 6
1กม 9
1กม 6666
1กร 4444
1กล 4444
1กว 1111
1กษ 66
1กส 4
1กส 9
1กส 11
1กส 1111
1กส 2222
1กฬ 2
1กฬ 5
1กอ 4
1กอ 9
1กอ 333
1กอ 6666
1กอ 9898
1กอ 9999
1กฮ 11
1กฮ 222
1กฮ 888
1กฮ 8998
2กก 2
2กก 5
2กก 11
2กก 4444
2กก 8888
2กค 2222
2กฆ 4
2กฆ 99
2กฆ 111
2กง 22
2กง 111
2กช 22
2กช 999
2กฌ 7
2กญ 8
2กญ 11
2กฎ 4444
2กฒ 3
2กณ 5
2กด 5
2กด 5555
2กถ 333
2กถ 777
2กถ 2222
2กธ 333
2กธ 2222
2กน 2
2กน 7
2กน 7777
2กบ 77
2กบ 333
2กบ 999
2กผ 22
2กพ 4
2กภ 5
2กม 1
2กม 22
2กม 9999
2กร 1
2กร 88
2กร 333
2กร 999
2กร 3333
2กษ 11
2กษ 2222
2กส 4
2กส 5
2กส 77
2กส 222
2กอ 2
2กอ 3
2กอ 7
2กฮ 3
2กฮ 88
3กก 1
3กก 2
3กก 4
3กก 666
3กก 6666
3กข 7
3กค 1
3กค 7
3กช 9
3กฌ 22
3กญ 7
3กญ 88
3กฎ 33
3กฐ 33
3กฐ 333
3กฒ 9898
3กณ 1
3กณ 33
3กด 4
3กด 22
3กถ 1
3กถ 4
3กธ 88
3กน 33
3กน 3333
3กบ 6
3กผ 444
3กผ 3333
3กพ 3333
3กภ 22
3กภ 333
3กภ 8888
3กม 33
3กย 3
3กย 3333
3กย 6666
3กย 9889
3กร 9
3กล 5
3กล 9999
3กว 5
3กว 5555
3กว 9999
3กษ 1
3กษ 7
3กษ 333
3กษ 7777
3กส 111
3กส 9889
3กฬ 33
3กฮ 3333
4กข 4
4กข 44
4กข 444
4กข 4444
4กฆ 4444
4กง 44
กค 11
กธ 8899
กย 9898
กร 9889
ขก 4
ขก 8899
ขข 7
ฆก 8
ฆก 9
ฆก 888
ฆก 999
ฆข 9
ฆข 555
ฆฆ 1
ฆฆ 6
ฆฆ 222
ฆฆ 666
ฆฆ 888
ฆฆ 999
ฆฆ 4444
ฆง 1111
ฆจ 666
ฆจ 9988
ฆฉ 55
ฆช 8
ฆฌ 8
ฆฌ 99
ฆฌ 555
ฆฌ 1111
ฆญ 8
ฆฐ 999
ฆณ 444
ฆณ 4444
ฆณ 5555
ฆด 55
ฆด 111
ฆด 9999
ฆถ 3
ฆถ 6
ฆถ 33
ฆถ 55
ฆถ 111
ฆถ 333
ฆถ 4444
ฆถ 9999
ฆท 1
ฆท 33
ฆท 1111
ฆท 2222
ฆธ 3
ฆธ 333
ฆน 8
ฆน 5555
ฆบ 3
ฆบ 5
ฆบ 55
ฆบ 1111
ฆบ 3333
ฆผ 88
ฆผ 666
ฆพ 33
ฆพ 55
ฆพ 111
ฆพ 666
ฆภ 99
ฆภ 888
ฆภ 1111
ฆภ 2222
ฆม 66
ฆม 77
ฆย 888
ฆร 5
ฆร 6
ฆร 66
ฆร 222
ฆร 666
ฆว 22
ฆว 55
ฆว 66
ฆว 2222
ฆษ 99
ฆษ 222
ฆษ 666
ฆษ 2222
ฆส 222
ฆส 2222
ฆห 1
ฆห 555
ฆฬ 333
ฆอ 6666
ฆฮ 1
ฆฮ 7777
งร 77
ชช 3333
ฌษ 33
ญข 2222
ญช 2222
ญญ 444
ญญ 6666
ญห 9889
ญฬ 55
ญอ 55
ญฮ 666
ญฮ 5555
ฐก 4444
ฐน 4444
ธก 4
ธก 5
ธธ 4
ภภ 6
ภภ 666
วง 11
ศฏ 6
ศย 4444
ษษ 3333
สษ 4444
สห 6
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดในปฐพี
1กฎ 3737
1กฎ 7373
1กฎ 7733
1กฬ 7733
2กณ 4334
2กน 3737
เลขร้อย เลขพัน
1กก 900
1กง 4000
1กจ 1000
1กณ 6000
1กท 500
1กท 900
1กบ 10
1กบ 100
1กบ 1000
1กบ 9000
1กพ 1000
1กว 3000
1กส 6000
1กฬ 2000
1กอ 7000
2กก 2000
2กก 6000
2กก 8000
2กฆ 100
2กฌ 1000
2กท 10
2กธ 8000
2กม 7000
2กศ 5000
2กษ 7000
2กษ 8000
2กส 5000
3กฐ 3000
3กส 4000
4กฒ 300
4กล 600
4กษ 600
กค 10
กธ 100
กบ 100
กม 10
กม 1000
ขก 10
ขข 100
ขข 200
ฆก 6000
ฆง 5000
ฆญ 2000
ฆด 1000
ฆด 5000
ฆถ 1000
ฆถ 4000
ฆถ 9000
ฆบ 5000
ฆพ 1000
ฆม 1000
ฆร 2000
ฆว 4000
ฆษ 2000
ฆส 5000
ฆห 1000
ฆอ 1000
ฆอ 8000
ฆอ 9000
จง 10
จง 5000
จจ 5000
ฉก 1000
ญร 8000
ฎฎ 300
ฐจ 9000
ธธ 2000
พพ 4000
พศ 10
สฬ 5000
เลขหาบ
1กฌ 7667
1กญ 2662
1กณ 1441
1กด 1441
1กท 5995
1กท 6776
1กบ 7887
1กภ 2552
1กภ 3663
1กม 2992
1กม 5775
1กม 7997
1กร 2442
1กร 2992
1กร 5005
1กล 3553
1กว 1221
1กว 6996
1กษ 2112
1กษ 5995
1กษ 9669
1กส 3003
1กส 3223
1กส 7007
1กฬ 8778
1กอ 3003
1กอ 3443
1กอ 3883
1กอ 4884
1กอ 5005
1กอ 7887
1กฮ 1771
1กฮ 2662
1กฮ 2882
1กฮ 3883
1กฮ 4884
1กฮ 7667
2กก 1991
2กก 2112
2กก 3223
2กก 5005
2กก 9009
2กก 9119
2กค 1001
2กค 1771
2กค 3113
2กฆ 7227
2กฆ 7887
2กฉ 2332
2กฉ 2552
2กฌ 2442
2กฌ 3553
2กญ 2882
2กฎ 1771
2กฎ 2552
2กฎ 7117
2กฒ 1881
2กณ 3223
2กณ 4334
2กณ 7117
2กณ 9339
2กณ 9669
2กด 2772
2กธ 3553
2กบ 1001
2กบ 5005
2กบ 8558
2กม 1771
2กร 1001
2กร 3113
2กว 3003
2กว 9339
2กส 6116
3กก 2332
3กก 9339
3กข 1881
3กจ 7007
3กฎ 9559
3กฎ 9779
3กฐ 9009
3กฐ 9779
3กณ 5775
3กณ 9779
3กถ 2002
3กท 5005
3กน 3443
3กผ 4884
3กพ 2552
3กภ 2002
3กภ 2552
3กภ 3993
3กภ 9009
3กม 2332
3กม 2882
3กย 2882
3กย 9339
3กร 5995
3กว 7007
3กว 8008
3กว 8558
3กษ 9009
3กส 2002
3กฬ 7997
3กอ 1661
3กอ 4334
3กอ 9779
3กฮ 1221
3กฮ 2332
3กฮ 5005
3กฮ 9339
3กฮ 9779
กอ 9779
ฆข 2772
ฆข 5005
ฆค 8338
ฆฆ 5775
ฆฆ 8008
ฆฆ 8778
ฆง 2772
ฆจ 6996
ฆฉ 7117
ฆฌ 2772
ฆฌ 5005
ฆญ 1771
ฆฒ 7227
ฆณ 9669
ฆด 1221
ฆด 1661
ฆด 2772
ฆด 5445
ฆด 5885
ฆด 6336
ฆด 8118
ฆต 4994
ฆถ 1991
ฆถ 2442
ฆถ 8448
ฆท 6116
ฆธ 5775
ฆธ 6336
ฆธ 8668
ฆน 1551
ฆน 1771
ฆบ 1661
ฆบ 2772
ฆบ 2992
ฆบ 5775
ฆบ 6886
ฆบ 9229
ฆผ 9449
ฆพ 1331
ฆพ 1991
ฆพ 2112
ฆพ 2552
ฆพ 6006
ฆพ 8668
ฆภ 3223
ฆภ 5885
ฆภ 5995
ฆม 1001
ฆม 1881
ฆม 2992
ฆม 6336
ฆม 9229
ฆย 3113
ฆย 9559
ฆร 6116
ฆร 6886
ฆร 6996
ฆร 7117
ฆร 7667
ฆร 9119
ฆร 9339
ฆร 9669
ฆร 9779
ฆล 8338
ฆล 9119
ฆล 9339
ฆล 9669
ฆว 1661
ฆว 1771
ฆว 1991
ฆว 2882
ฆว 5445
ฆว 5885
ฆว 6336
ฆว 7997
ฆว 8778
ฆว 9449
ฆษ 1331
ฆษ 5995
ฆษ 7007
ฆษ 9009
ฆษ 9229
ฆส 4334
ฆส 8668
ฆส 9009
ฆห 1771
ฆห 7117
ฆฬ 7007
ฆอ 1001
ฆอ 1221
ฆอ 2112
ฆอ 2332
ฆอ 2442
ฆอ 4334
ฆอ 6116
ฆฮ 1001
ฆฮ 3663
ฆฮ 8228
ฆฮ 9449
ฉฉ 9229
ญท 6996
ญร 1661
ญอ 9559
ญฮ 7447
ฎค 8778
ฎพ 1991
วอ 2552
ศง 1661
สฉ 9009
เลขสลับ
1กข 6060
1กข 8181
1กง 3737
1กจ 3838
1กฎ 3737
1กฎ 7373
1กด 3434
1กท 1414
1กท 9696
1กธ 3131
1กบ 1818
1กบ 4848
1กบ 7272
1กผ 4949
1กพ 2525
1กภ 2323
1กม 4848
1กย 2323
1กย 2424
1กร 1616
1กร 3030
1กล 3030
1กว 9696
1กษ 2424
1กษ 2525
1กษ 3030
1กษ 5050
1กษ 5757
1กษ 8585
1กส 1313
1กส 2424
1กส 2525
1กส 6969
1กส 7878
1กฬ 7878
1กอ 1414
1กอ 1717
1กอ 2424
1กอ 3030
1กอ 3232
1กอ 3838
1กอ 5050
1กอ 5252
1กฮ 2727
1กฮ 3131
1กฮ 8282
2กก 1212
2กก 1616
2กก 2424
2กก 2525
2กก 3434
2กก 9696
2กข 5959
2กค 1212
2กค 1717
2กค 2525
2กค 3232
2กค 7171
2กจ 3434
2กฌ 1717
2กฌ 5050
2กฎ 2525
2กณ 3030
2กณ 5959
2กต 2424
2กต 8181
2กถ 4848
2กธ 2323
2กธ 3131
2กน 3737
2กบ 4848
2กบ 9090
2กร 1010
2กล 2727
2กว 2323
2กว 3434
2กส 2323
2กส 4949
2กอ 1818
3กก 1515
3กก 1818
3กก 2020
3กจ 2525
3กช 3737
3กฎ 9797
3กฐ 3636
3กด 2323
3กด 7171
3กถ 5858
3กท 1313
3กท 6363
3กน 3434
3กบ 3939
3กบ 8181
3กบ 9090
3กพ 5858
3กภ 2020
3กภ 5858
3กภ 6969
3กภ 9090
3กม 9797
3กร 1313
3กร 1717
3กร 5858
3กร 6363
3กร 6969
3กร 8080
3กล 5858
3กษ 1919
3กส 3535
3กส 7979
3กอ 1616
3กอ 3434
3กอ 5858
3กอ 6868
3กฮ 3838
3กฮ 5050
3กฮ 7979
3กฮ 9797
ฆก 2929
ฆก 7979
ฆฆ 1212
ฆฆ 1717
ฆฆ 6767
ฆฆ 9090
ฆฌ 1818
ฆฌ 2727
ฆฌ 2929
ฆญ 1717
ฆญ 3232
ฆญ 4949
ฆญ 6969
ฆฎ 2929
ฆฐ 6262
ฆฐ 6767
ฆฒ 2929
ฆฒ 9696
ฆณ 1414
ฆณ 1818
ฆณ 2727
ฆณ 5151
ฆด 1818
ฆด 4848
ฆด 5454
ฆด 5858
ฆด 9292
ฆด 9393
ฆด 9595
ฆต 8080
ฆต 9595
ฆถ 1010
ฆถ 1212
ฆถ 1818
ฆถ 6969
ฆถ 7979
ฆธ 3535
ฆธ 6767
ฆธ 7979
ฆธ 8383
ฆน 2727
ฆน 5050
ฆบ 2424
ฆบ 3131
ฆบ 6060
ฆบ 6868
ฆบ 8080
ฆบ 8787
ฆผ 3939
ฆพ 1414
ฆพ 1919
ฆพ 2121
ฆพ 4747
ฆพ 5454
ฆพ 8585
ฆภ 1010
ฆภ 1818
ฆภ 3939
ฆภ 4343
ฆภ 6969
ฆม 1919
ฆม 7171
ฆย 4545
ฆย 5858
ฆย 5959
ฆร 1010
ฆร 5757
ฆร 6161
ฆร 7070
ฆร 7878
ฆร 7979
ฆล 3434
ฆล 6060
ฆล 6161
ฆล 6868
ฆล 6969
ฆล 7979
ฆล 8585
ฆล 9595
ฆว 6767
ฆว 7373
ฆว 8686
ฆว 9595
ฆว 9696
ฆษ 1717
ฆษ 1919
ฆษ 2121
ฆษ 2323
ฆษ 3131
ฆษ 6969
ฆษ 9696
ฆส 1414
ฆส 3636
ฆส 5050
ฆส 7070
ฆห 1212
ฆห 2121
ฆห 5353
ฆฬ 1212
ฆฬ 6363
ฆอ 3434
ฆอ 3838
ฆอ 5353
ฆอ 7373
ฆอ 7676
ฆอ 7979
ฆอ 8484
ฆอ 8686
ฆฮ 1313
ฆฮ 1919
ฆฮ 2525
ฆฮ 3636
ฆฮ 7676
ฆฮ 8787
จก 7979
จจ 1414
ชธ 4747
ญญ 1010
ญญ 6767
ญญ 7272
ญร 2020
ญร 2727
ญษ 2929
ญฮ 1010
ฎพ 8282
ภร 2424
วง 5252
วว 1212
วว 1717
วว 3131
สจ 4747
สช 2525
เลขคู่
1กข 6699
1กค 1100
1กค 2244
1กง 3377
1กง 4477
1กจ 2233
1กฎ 7733
1กฐ 7733
1กท 3300
1กบ 4455
1กบ 6699
1กบ 8866
1กพ 2211
1กภ 2211
1กภ 6677
1กม 6677
1กย 2244
1กร 1144
1กร 8811
1กล 1177
1กว 1177
1กว 2266
1กว 9966
1กศ 9977
1กษ 2277
1กษ 5511
1กษ 5533
1กษ 7788
1กษ 7799
1กษ 8811
1กษ 8877
1กส 3322
1กส 3366
1กฬ 3366
1กฬ 7733
1กอ 5500
1กอ 6633
1กอ 6677
1กอ 8822
1กฮ 2200
1กฮ 2277
1กฮ 4433
1กฮ 5577
1กฮ 6655
1กฮ 8866
2กก 1155
2กก 4499
2กก 8844
2กก 9911
2กข 3366
2กค 1177
2กค 2255
2กค 3311
2กฆ 7788
2กง 8811
2กจ 1100
2กจ 6611
2กช 3322
2กช 4422
2กช 9900
2กช 9955
2กฌ 1177
2กฌ 7711
2กญ 6600
2กญ 6622
2กฎ 2266
2กฐ 2233
2กฒ 1188
2กด 2211
2กต 8811
2กธ 1133
2กธ 3311
2กธ 3366
2กบ 3311
2กบ 3322
2กบ 5500
2กบ 9933
2กย 2200
2กร 1100
2กร 1155
2กร 2211
2กร 2277
2กว 1144
2กว 3322
2กษ 3311
2กฬ 9911
3กก 1155
3กก 3366
3กก 6699
3กข 2277
3กช 3377
3กฌ 6633
3กญ 3366
3กฎ 4488
3กฐ 2233
3กฐ 3355
3กฐ 4433
3กฒ 1133
3กณ 3388
3กด 3322
3กถ 3322
3กถ 9955
3กท 5500
3กท 6699
3กท 9955
3กบ 8811
3กภ 2200
3กภ 2233
3กร 2266
3กร 3366
3กร 8866
3กร 9933
3กษ 3388
3กส 2200
3กส 3355
3กส 3366
3กส 5599
3กส 6699
3กอ 1166
3กอ 2255
3กอ 4433
3กฮ 2233
3กฮ 3322
3กฮ 5533
3กฮ 7799
3กฮ 9977
กธ 5599
กบ 1188
ขร 2277
ฆข 7799
ฆจ 9933
ฆจ 9944
ฆฉ 5544
ฆญ 7722
ฆฐ 5500
ฆฐ 5544
ฆฐ 6677
ฆฒ 3388
ฆณ 1100
ฆณ 2266
ฆณ 3322
ฆณ 3366
ฆณ 4422
ฆณ 5533
ฆณ 9966
ฆด 1133
ฆด 7700
ฆด 9933
ฆด 9955
ฆถ 1100
ฆถ 2244
ฆท 2266
ฆธ 1100
ฆธ 9966
ฆน 2277
ฆน 2288
ฆน 3388
ฆน 5566
ฆน 6699
ฆบ 2288
ฆบ 5511
ฆพ 1144
ฆพ 2211
ฆพ 2233
ฆพ 4455
ฆพ 4477
ฆพ 4499
ฆพ 8800
ฆพ 8822
ฆพ 9911
ฆภ 2299
ฆภ 4455
ฆภ 7788
ฆภ 8855
ฆม 2288
ฆม 2299
ฆย 1133
ฆย 3311
ฆย 8855
ฆย 9955
ฆร 2233
ฆร 2288
ฆร 6677
ฆร 8855
ฆร 8877
ฆร 9955
ฆล 1133
ฆล 2233
ฆล 6699
ฆล 8855
ฆว 1133
ฆว 1199
ฆว 2244
ฆว 4455
ฆว 4488
ฆว 5577
ฆว 6699
ฆษ 1133
ฆษ 1177
ฆษ 2211
ฆษ 2266
ฆษ 3311
ฆษ 4455
ฆษ 6699
ฆษ 7788
ฆษ 8811
ฆษ 8833
ฆส 1155
ฆส 6677
ฆห 1177
ฆห 5533
ฆห 6699
ฆห 7788
ฆฬ 4466
ฆฬ 7711
ฆอ 2200
ฆอ 2244
ฆอ 2277
ฆอ 2288
ฆอ 5511
ฆอ 6611
ฆอ 6633
ฆอ 8822
ฆอ 8855
ฆฮ 7711
ชล 5588
ญญ 1100
ญญ 5544
ญญ 5566
ญภ 7722
ญล 3366
ญส 9977
ภข 2233
ศธ 7799
เลขเรียง
1กง 234
1กจ 234
1กณ 4567
1กท 234
1กษ 345
1กฬ 3456
1กอ 345
1กอ 678
1กอ 1234
1กอ 3456
1กฮ 456
1กฮ 4567
2กก 345
2กก 567
2กก 678
2กก 3456
2กช 567
2กช 2345
2กฌ 1234
2กญ 2345
2กฎ 456
2กฎ 2345
2กฐ 456
2กฐ 3456
2กฒ 3456
2กฒ 6789
2กณ 6789
2กด 1234
2กถ 234
2กม 2345
2กว 123
2กว 1234
2กส 5678
2กอ 345
3กข 456
3กข 567
3กข 6789
3กค 3456
3กจ 5678
3กช 234
3กช 567
3กช 6789
3กฐ 234
3กธ 456
3กธ 1234
3กน 456
3กน 1234
3กน 2345
3กบ 234
3กบ 456
3กพ 6789
3กล 5678
3กว 5678
3กษ 4567
3กส 6789
3กฬ 456
กบ 789
ขษ 456
ฆฆ 3456
ฆฆ 5678
ฆช 123
ฆณ 4567
ฆด 123
ฆถ 123
ฆพ 123
ฆพ 6789
ฆม 4567
ฆย 5678
ฆร 678
ฆล 678
ฆว 678
ฆษ 678
ฆส 3456
ฆอ 4567
ฆฮ 3456
ฆฮ 4567
ญธ 1234
ญบ 1234
ฎศ 1234
ฐล 456
อักษรเบิ้ล
2กก 2
2กก 2000
ขข 100
ขข 200
ฆฆ 1
ฆฆ 6
ฆฆ 222
ฆฆ 666
ฆฆ 888
ฆฆ 999
ฆฆ 1212
ฆฆ 1717
ฆฆ 3456
ฆฆ 4444
ฆฆ 5678
ฆฆ 5775
ฆฆ 6767
ฆฆ 8008
ฆฆ 8778
ฆฆ 9090
จจ 36
จจ 1414
จจ 5000
ฉฉ 9229
ชช 3333
ญญ 69
ญญ 234
ญญ 444
ญญ 1010
ญญ 1100
ญญ 5544
ญญ 5566
ญญ 6666
ญญ 6767
ญญ 7272
ฎฎ 300
ธธ 4
ธธ 57
ธธ 2000
พพ 4000
ภภ 6
ภภ 666
วว 1212
วว 1717
วว 3131
ษษ 3333
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1กก 67
1กก 900
1กฉ 27
1กท 500
1กท 900
1กบ 10
1กบ 24
1กบ 69
1กบ 100
2กฆ 100
2กฎ 2422
2กฒ 69
2กท 10
2กท 18
2กท 34
2กท 45
2กท 89
3กน 45
3กฮ 45
4กช 54
4กฒ 202
4กฒ 300
4กณ 93
4กบ 56
4กภ 56
4กภ 5455
4กล 600
4กษ 600
5กง 861
5กฎ 5559
กค 10
กค 69
กท 899
กธ 96
กธ 100
กธ 5599
กธ 8899
กบ 100
กบ 789
กบ 1188
กม 10
กม 24
กม 1000
กย 96
กย 9898
กร 9889
กล 27
ขก 4
ขก 10
ขก 8899
ขข 100
ขข 200
ขท 69
ขร 81
ขล 45
ขว 28
ขษ 456
ขอ 45
ฆม 14
ฆว 711
ฆษ 13
งจ 89
งบ 24
งบ 36
งย 12
งร 77
งร 81
งว 911
จก 7979
จง 10
จง 2007
จง 5000
จจ 36
จจ 1414
จจ 6676
จษ 15
ฉก 15
ฉก 29
ฉก 1000
ฉฉ 9229
ฉร 56
ฉว 45
ชณ 28
ชภ 19
ฌถ 9989
ฎช 9939
ฎพ 8788
ฎม 14
ฎย 50
ฎศ 29
ฐจ 21
ฐจ 9000
ฐท 21
ฐบ 16
ฐย 50
ฐร 21
ฐล 456
ธก 4
ธก 69
ธข 24
ธข 50
ธธ 4
ธธ 57
ธธ 2000
ธย 36
พฉ 24
พศ 10
พศ 8488
ภข 2233
ภบ 8878
ภภ 6
ภย 13
ภร 2424
วก 28
วง 5252
วท 14
วธ 13
วพ 23
วม 27
วว 1212
วว 1717
วว 3131
วอ 2552
วอ 6777
ษน 45
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กว 88
กษ 99
กอ 8
กอ 9
กอ 88
กอ 123
กอ 789
กอ 1234
กอ 5000
กอ 8000
ขข 1
ขข 2
ขข 8
ขข 111
ขข 888
ขข 1000
ขข 1111
ขข 5555
ขข 7777
ขข 9000
ขค 2
ขค 1000
ขค 2000
ขง 1
ขง 7
ขง 88
ขง 333
ขง 8888
ขจ 1
ขจ 5
ขจ 6
ขจ 11
ขจ 111
ขจ 123
ขจ 222
ขจ 3000
ขจ 7777
ขจ 9000
ขฉ 88
ขฉ 2222
ขท 1
ขท 3
ขท 222
ขท 777
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
นง 2222
นฉ 7777
นห 7
นอ 3
ฬบ 333
ฬษ 7777
อก 1234
อก 9999
อง 2
อง 3
อง 22
อฉ 88
อน 33
อน 1234
อร 333
อร 777
ออ 3
ออ 6
ฮบ 8888
ฮพ 6
ฮภ 4444
ฮร 168
ฮร 8888
ฮล 11
ฮล 33
ฮล 99
ฮล 333
ฮล 999
ฮล 1000
ฮล 1818
ฮล 2000
ฮล 2233
ฮล 2323
ฮล 2525
ฮล 5555
ฮล 5995
ฮล 7777
ฮล 8888
ฮล 9955
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 9
กย 99
กย 3333
กย 7777
กล 1
กล 2
กล 5
กล 6
กล 9
กล 77
กล 99
กว 3
กว 7
กว 8
กว 77
กว 555
กว 3333
กว 5555
กอ 1
กอ 2
กอ 6
กอ 8
กอ 11
กอ 66
กอ 99
กอ 456
กอ 666
กอ 678
กอ 888
กอ 1000
กอ 1111
กอ 1234
กอ 6666
กอ 8888
กอ 9889
ขก 1
ขก 6
ขก 11
ขก 33
ขก 88
ขก 222
ขก 678
ขก 777
ขก 999
ขก 1000
ขก 1111
ขก 2222
ขก 3333
ขก 9999
ขข 1111
ขข 9999
ขค 234
ขค 3456
ทะเบียน จ. นครปฐม
กท 8
กท 9999
กน 1
กน 8
กน 99
กบ 1
กบ 2
กบ 3
กบ 6
กบ 8
กบ 11
กบ 33
กบ 66
กบ 111
กบ 123
กบ 345
กบ 678
กบ 777
กบ 1111
กบ 2345
กบ 5555
กบ 8888
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 5
กอ 55
กอ 88
กอ 999
กอ 1111
กอ 7777
ขข 11
ขข 22
ขข 33
ขข 44
ขข 55
ขข 77
ขข 88
ขข 99
ขข 333
ขข 888
ขข 999
ขข 1000
ขข 1111
ขข 7777
ขข 8888
ขข 9999
ขค 1
ขค 8
ขค 888
ขค 999
ขค 1111
ขค 1234
ขค 5555
ขค 6789
ขค 7777
ขง 1
ขง 5
ขง 8
ขง 9
ขง 88
ขง 555
ขง 888
ขง 1000
ขง 1234
ขง 2000
ขง 3000
ขง 5555
ขง 8888
ขง 9000
ขง 9999
ขฉ 8
ขฉ 11
ขฉ 123
ขฉ 234
ขฉ 456
ขฉ 789
ขฉ 5678
ขฉ 8888
ขฉ 8989
ขฉ 9889
ขท 111
ขท 123
ขท 222
ขท 333
ขท 345
ขท 678
ขธ 222
ขธ 333
ขธ 4444
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 11
1ฒฒ 88
1ฒฒ 99
1ฒฒ 111
1ฒฒ 123
1ฒฒ 456
1ฒฒ 1111
1ฒฒ 1155
1ฒฒ 1234
1ฒฒ 5678
1ฒฒ 8000
1ฒฒ 8008
ณฮ 3333
ผผ 8888
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 1
กร 2
กร 5
กร 7
กร 8
กร 9
กร 55
กร 77
กร 234
กร 777
กร 789
กร 1000
กร 1111
กร 1234
กร 2000
กร 4444
กร 7777
กร 8000
อักษรหมวด 1กก. , 2กก. , 3กก.
1กก 861
1กก 2112
1กก 2727
1กก 2772
1กก 2882
1กก 2929
1กก 2992
1กก 3366
1กก 6677
1กก 6969
1กก 7722
1กก 8008
1กก 8686
1กก 8787
1กก 9000
1กก 9933
1กก 9944
2กก 9249
3กก 102
3กก 861
3กก 1168
3กก 1681
3กก 1686
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
กท 69
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
กก 1
กก 6
กก 9
กก 22
กก 66
กก 666
กก 6666
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กม 1
กม 11
กม 77
กม 88
กม 111
กม 999
กม 1000
กม 1111
กม 3456
กม 6789
กม 7777
กม 8888
กร 4
กร 8
กร 9
กร 22
กร 88
กร 333
กร 5555
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กน 1
กน 6
กน 22
กน 88
กน 222
กน 345
กน 567
กน 666
กน 678
กน 888
กน 999
กน 1000
กน 1818
กน 2000
กน 2222
กน 2233
กน 2332
กน 2424
กน 2525
กน 4455
กน 4545
กน 4554
กน 6699
กน 6789
กน 7272
กน 7777
กน 7788
กน 7878
กน 8000
กน 8877
กบ 8
กบ 345
กบ 444
กบ 456
กบ 666
กบ 678
กบ 888
กบ 1000
กบ 1155
กบ 1221
กบ 1234
กบ 1414
กบ 1515
กบ 2000
กบ 2525
กบ 3000
กบ 3366
กบ 5555
กบ 5678
กบ 6789
กบ 8000
กบ 8888
กบ 9000
กบ 9009
กบ 9119
กบ 9999
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
กจ 1
กจ 2
กจ 9999
ทะเบียน จ. เชียงราย
กบ 1
กบ 8
กบ 11
กบ 88
กบ 99
กบ 222
กบ 456
กบ 678
กบ 777
กบ 999
กบ 1111
กบ 1234
กบ 2345
กบ 3333
กบ 5555
กบ 9999
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
บบ 55
บบ 1111
บบ 5555
บบ 7777
บบ 8888
บบ 9999