กรณีรถใหม่ป้ายแดง


1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

 1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

  ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์

  ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
เอกสารที่ต้องใช้

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
 4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
  ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
  จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
 5. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 6. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

  ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )

  ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2

  นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง 3 - 5 วัน

  เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 - 35

  รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม  

  ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย  

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
 2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
 3. หนังสือยินยอม
  - ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
  - ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
08-6666-7777หรือ 093-6666666

 


08-6666-7777, 093-6666666

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กก 6
1กก 7
1กก 11
1กก 88
1กก 99
1กก 999
1กก 1111
1กข 6666
1กฆ 111
1กง 8
1กง 99
1กง 999
1กง 9999
1กฌ 1111
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กฐ 8899
1กณ 22
1กถ 1111
1กท 2
1กภ 6
1กม 9
1กร 4444
1กล 4444
1กว 1111
1กษ 6
1กส 9
1กส 1111
1กส 2222
1กฬ 5
1กอ 4
1กอ 9
1กอ 9999
1กฮ 222
2กก 2
2กก 5
2กก 11
2กก 222
2กก 2222
2กก 4444
2กก 8888
2กข 2
2กค 2222
2กฆ 111
2กญ 11
2กฐ 222
2กฒ 3
2กณ 5
2กด 5
2กด 33
2กถ 2
2กถ 333
2กถ 777
2กถ 2222
2กธ 333
2กธ 2222
2กน 2
2กน 7
2กบ 1111
2กภ 222
2กม 1
2กร 3333
2กษ 11
2กษ 2222
2กส 5
2กอ 3
3กก 1
3กก 2
3กก 4
3กก 33
3กก 333
3กก 3333
3กข 7
3กค 1
3กค 3333
3กญ 7
3กญ 88
3กฎ 33
3กฒ 33
3กณ 33
3กด 4
3กด 22
3กถ 4
3กน 33
3กน 3333
3กผ 3333
3กพ 3333
3กม 33
3กม 3333
3กย 3333
3กย 9889
3กร 4
3กร 3333
3กล 77
3กล 3333
3กว 5
3กส 3333
3กฮ 3333
4กก 1111
4กข 4
4กข 4444
4กง 8
4กต 88
4กต 7777
4กท 8
4กธ 4
4กศ 444
4กอ 8
5กก 9
5กก 555
5กก 6666
5กข 5555
5กค 5555
5กช 555
5กฌ 555
5กถ 555
5กท 6
5กธ 5555
5กพ 555
5กภ 5
5กภ 11
5กภ 555
5กภ 5555
5กภ 9898
5กม 1
5กม 8
5กม 5555
5กร 7777
5กล 11
5กล 999
5กว 999
5กษ 8899
5กษ 8989
5กษ 8998
5กอ 5
5กอ 9
5กอ 11
5กอ 5555
5กอ 6666
5กอ 9999
5กฮ 5
5กฮ 5555
6กก 666
6กก 6666
6กข 6
6กข 666
6กข 6666
6กง 999
6กฉ 6666
6กฌ 66
6กฎ 888
6กณ 6666
6กด 6
6กถ 9
6กถ 9889
กค 999
กพ 9999
กม 77
ขก 8899
ฆก 7777
ฆฆ 88
ฆฆ 222
ฆฆ 555
ฆฆ 666
ฆฆ 4444
ฆจ 3
ฆช 666
ฆญ 333
ฆฎ 333
ฆฐ 666
ฆณ 55
ฆด 111
ฆถ 33
ฆถ 2222
ฆท 1111
ฆท 2222
ฆน 5555
ฆบ 3333
ฆผ 5
ฆพ 33
ฆพ 2222
ฆภ 2222
ฆม 222
ฆย 66
ฆร 222
ฆร 3333
ฆว 2222
ฆษ 222
ฆษ 2222
ฆส 222
ฆส 2222
ฆฬ 333
ฆอ 111
ฆอ 2222
ฆฮ 3
ฆฮ 111
จก 9898
ฉบ 7777
ชช 3333
ชท 8998
ชษ 6666
ญข 2222
ญง 8998
ญญ 6666
ญภ 111
ญษ 333
ญษ 555
ญษ 6666
ญห 9889
ญฬ 55
ญฮ 9889
ธอ 666
ภภ 6
ภภ 666
ศร 8998
ษท 88
ษษ 3333
สณ 22
เลขร้อย เลขพัน
1กก 900
1กง 4000
1กณ 6000
1กท 500
1กท 900
1กบ 9000
1กว 3000
1กส 6000
1กฬ 2000
2กก 8000
2กฆ 100
2กฌ 1000
2กท 10
2กพ 4000
2กษ 8000
3กส 4000
4กล 600
5กบ 500
กม 1000
ขก 10
ฆถ 1000
ฆถ 4000
ฆอ 1000
จง 5000
จจ 5000
ฉก 1000
ชร 200
ชล 10
ญก 100
ฎฎ 300
ธธ 2000
พพ 4000
สฬ 5000
เลขหาบ
1กก 5885
1กท 5995
1กบ 9559
1กร 4224
1กษ 2112
1กษ 5445
1กส 7007
1กฬ 2002
1กฮ 4884
2กก 3663
2กข 1001
2กฎ 2552
2กน 3113
3กจ 7007
3กณ 5775
3กถ 2002
3กพ 8118
3กภ 2002
3กษ 8448
3กอ 9449
4กก 1881
4กพ 5445
4กม 7007
5กก 6996
5กช 6886
5กช 8668
5กฌ 8778
5กฎ 8778
5กฐ 8778
5กถ 5995
5กบ 8008
5กพ 4554
5กพ 8118
5กภ 2882
5กภ 2992
5กภ 4554
5กภ 5885
5กภ 8008
5กม 7887
5กม 8558
5กม 9559
5กย 8008
5กล 1001
5กล 5335
5กล 8228
5กล 8448
5กล 9119
5กล 9339
5กล 9779
5กว 1001
5กว 5005
5กว 8448
5กว 9119
5กส 8558
5กส 8668
5กส 9779
5กฬ 8668
5กอ 4554
5กอ 4884
5กอ 5665
5กอ 8228
5กอ 8448
5กฮ 5445
6กก 6006
6กก 8778
6กก 9009
6กก 9339
6กก 9559
6กก 9779
6กข 7007
6กค 9009
6กช 5005
6กช 6336
6กช 6996
6กช 7997
6กช 8558
6กฌ 8448
6กฌ 9669
6กญ 8008
6กฐ 9119
6กณ 6336
6กด 2662
6กด 8008
6กถ 6886
6กถ 8668
6กถ 9009
ฆข 2772
ฆฆ 2442
ฆฆ 5665
ฆฆ 5775
ฆฆ 8008
ฆณ 8778
ฆด 1221
ฆด 1661
ฆด 7227
ฆด 8118
ฆต 4994
ฆถ 8448
ฆท 6116
ฆธ 5775
ฆบ 1221
ฆบ 1661
ฆบ 1991
ฆบ 3113
ฆบ 6886
ฆบ 9229
ฆบ 9669
ฆบ 9779
ฆผ 3663
ฆผ 7667
ฆพ 1991
ฆพ 2002
ฆพ 3993
ฆพ 5445
ฆพ 6006
ฆพ 6556
ฆภ 9669
ฆม 1001
ฆม 7887
ฆร 3223
ฆร 6116
ฆร 6886
ฆร 7117
ฆร 7667
ฆร 7997
ฆร 8778
ฆร 9779
ฆล 3553
ฆล 3993
ฆล 5665
ฆล 8778
ฆว 1771
ฆว 6336
ฆว 9449
ฆษ 9229
ฆส 7887
ฆห 1771
ฆฮ 1001
งน 7227
จง 5445
ชม 6886
ฌอ 2552
ญก 3883
ญญ 9009
ญน 9779
ญบ 9449
ภย 1661
วบ 8118
วอ 2552
ศง 1661
ษค 5005
ษร 4554
สว 5445
สษ 9779
เลขสลับ
1กก 2626
1กก 3030
1กก 3636
1กก 8282
1กก 8484
1กท 1414
1กท 3030
1กบ 1818
1กร 1414
1กร 1616
1กร 6969
1กษ 2525
1กษ 3030
1กษ 5050
1กอ 3232
2กก 1616
2กก 2525
2กก 3434
2กค 2525
2กพ 7878
3กถ 8181
3กส 3535
3กฮ 7979
4กก 5353
4กก 8181
4กช 8484
4กฎ 8080
4กผ 5454
4กผ 6868
4กพ 4545
4กภ 2525
4กภ 2727
4กม 3434
4กฬ 3434
5กก 5656
5กก 5858
5กก 8080
5กก 9090
5กก 9696
5กค 1515
5กค 2525
5กฌ 7878
5กฐ 8585
5กถ 9595
5กท 9595
5กธ 9595
5กบ 5959
5กบ 9090
5กผ 5454
5กพ 1515
5กพ 1616
5กพ 5858
5กพ 6363
5กพ 8181
5กภ 1010
5กภ 9090
5กม 1515
5กม 2020
5กม 4545
5กม 6969
5กย 1515
5กย 2323
5กร 1515
5กร 1616
5กร 3535
5กร 7979
5กล 4545
5กว 2525
5กว 4545
5กว 4848
5กว 6969
5กส 1515
5กส 5656
5กส 6969
5กอ 2626
5กอ 3939
5กอ 6969
5กฮ 3838
5กฮ 4545
5กฮ 5454
5กฮ 5656
6กก 1212
6กก 1818
6กก 5656
6กก 7878
6กก 9090
6กก 9595
6กก 9797
6กข 6868
6กค 6868
6กจ 6868
6กฉ 6969
6กช 3636
6กช 6868
6กช 7979
6กช 9090
6กช 9797
6กฌ 4848
6กฌ 7878
6กณ 3636
6กณ 9696
6กด 2626
6กด 8080
6กถ 6868
6กถ 8686
6กถ 9090
ฆก 2929
ฆฆ 1717
ฆฆ 5656
ฆฆ 6565
ฆฆ 6767
ฆฆ 9090
ฆฌ 1818
ฆฌ 2727
ฆญ 6969
ฆฐ 6767
ฆณ 2727
ฆถ 1010
ฆถ 5454
ฆถ 5656
ฆถ 6060
ฆถ 8484
ฆท 5656
ฆท 9090
ฆธ 6767
ฆธ 6969
ฆธ 8484
ฆน 2323
ฆบ 2828
ฆบ 5656
ฆบ 5757
ฆบ 6060
ฆบ 9797
ฆผ 1818
ฆผ 3636
ฆผ 4949
ฆผ 6060
ฆพ 1212
ฆพ 1414
ฆพ 5656
ฆพ 8787
ฆพ 9797
ฆภ 1010
ฆม 4646
ฆม 6565
ฆม 8383
ฆย 3232
ฆย 3636
ฆย 4747
ฆร 7878
ฆล 3030
ฆล 6060
ฆว 7373
ฆษ 2323
ฆส 1414
ฆส 5151
ฆอ 7373
ฆอ 8484
ฆอ 8686
ฆฮ 3939
จจ 1414
จฉ 2929
ชป 3030
ญญ 1010
ญญ 6767
ญร 2020
ญษ 2929
ญฮ 1010
ฎก 9393
ฎฎ 8080
ฐจ 2828
ธต 4848
พก 7979
พจ 3131
ภย 9191
วค 1818
วง 5252
วว 1212
วว 1717
วว 3131
ศช 9393
สจ 4747
สณ 8585
เลขคู่
1กก 2244
1กก 3322
1กก 5544
1กก 6622
1กข 6699
1กค 1188
1กค 2244
1กค 6633
1กค 8811
1กย 8811
1กร 2200
1กร 3322
1กร 5566
1กล 1177
1กษ 5511
1กษ 7722
1กส 3322
1กส 3366
1กฬ 3366
1กอ 8822
1กฮ 2277
2กค 1177
2กฌ 1177
3กญ 3366
3กฐ 3366
3กฒ 6633
3กบ 3366
3กส 2200
4กพ 4455
4กภ 1188
4กภ 2244
4กภ 4488
4กภ 5544
4กร 5544
5กก 2255
5กก 3355
5กก 4455
5กก 5566
5กก 6655
5กก 7755
5กค 3355
5กช 3355
5กฌ 7788
5กฎ 7788
5กฐ 4455
5กฒ 1155
5กถ 3355
5กท 5566
5กท 9955
5กธ 5599
5กธ 9955
5กบ 1177
5กบ 3355
5กบ 5533
5กพ 2255
5กพ 3355
5กพ 4455
5กพ 5544
5กพ 8855
5กภ 2244
5กม 7788
5กม 8877
5กย 2233
5กย 3355
5กย 8811
5กร 1166
5กว 3388
5กษ 5588
5กส 1188
5กอ 2255
5กอ 3355
5กอ 3388
5กอ 4455
5กอ 4488
5กอ 5544
5กอ 6699
5กอ 8855
5กอ 9933
5กฮ 2244
5กฮ 3388
5กฮ 4455
5กฮ 5566
5กฮ 6699
6กก 3355
6กก 3366
6กก 6699
6กก 9966
6กข 1166
6กข 6699
6กค 6699
6กฆ 2255
6กฆ 3344
6กช 3366
6กช 6688
6กช 7799
6กฌ 2244
6กฌ 6699
6กฌ 9966
6กฎ 9966
6กณ 6699
6กณ 9966
6กด 8866
6กถ 2266
6กถ 6688
6กถ 6699
6กถ 8866
กก 3355
กธ 5599
กร 1122
ฆฆ 1166
ฆฆ 4488
ฆฆ 8844
ฆจ 9933
ฆฐ 5544
ฆณ 1100
ฆถ 7722
ฆถ 8877
ฆท 2266
ฆท 3311
ฆท 7799
ฆท 8811
ฆธ 1100
ฆธ 1166
ฆน 1188
ฆน 2277
ฆน 5566
ฆน 8811
ฆบ 2211
ฆพ 1166
ฆพ 8822
ฆพ 9933
ฆภ 1166
ฆภ 6655
ฆภ 8833
ฆม 6655
ฆม 7788
ฆย 9955
ฆร 6677
ฆร 8877
ฆล 1133
ฆล 2288
ฆล 4477
ฆล 6699
ฆว 5566
ฆว 6655
ฆว 6699
ฆว 8811
ฆษ 6699
ฆส 5511
ฆห 2233
ฆฬ 1166
ฆอ 2200
ฆอ 5544
ฆฮ 5500
ฆฮ 8822
ฉฉ 5566
ฉน 2244
ชล 9966
ฌล 3366
ฌล 7788
ญญ 1100
ญญ 5566
ญภ 7722
ญฮ 4433
ฐล 9955
พศ 3355
ภศ 2211
ษข 2266
สล 7755
สห 5566
เลขเรียง
1กจ 234
1กษ 345
1กฬ 3456
1กอ 3456
2กก 345
2กก 567
2กฐ 456
2กส 5678
3กก 345
3กค 3456
3กจ 5678
3กท 1234
3กธ 456
3กบ 456
3กภ 456
3กล 5678
3กว 5678
3กฬ 456
3กฮ 2345
4กค 123
4กณ 5678
4กถ 456
4กธ 567
4กบ 456
4กภ 567
4กภ 5678
5กค 2345
5กร 5678
5กว 345
5กว 6789
5กอ 345
5กอ 6789
5กฮ 345
6กฆ 2345
6กฌ 6789
6กญ 789
6กญ 6789
6กฎ 6789
6กณ 789
6กณ 6789
6กด 6789
กจ 234
กพ 345
กอ 234
กอ 456
ฆฆ 456
ฆฆ 3456
ฆม 4567
ฆร 678
ฆร 3456
ฆว 678
ฆฮ 4567
งจ 456
จก 789
ฐจ 123
ฐย 456
ฐล 456
ธบ 2345
วค 5678
วอ 234
อักษรเบิ้ล
1กก 6
2กก 2
กก 3355
ฆฆ 456
ฆฆ 555
ฆฆ 666
ฆฆ 1166
ฆฆ 1717
ฆฆ 2442
ฆฆ 3456
ฆฆ 4444
ฆฆ 4488
ฆฆ 5599
ฆฆ 5656
ฆฆ 5665
ฆฆ 5775
ฆฆ 5959
ฆฆ 6565
ฆฆ 6767
ฆฆ 8008
ฆฆ 8844
ฆฆ 9090
ฆฆ 9944
จจ 1414
จจ 5000
ฉฉ 5566
ชช 3333
ญญ 1010
ญญ 1100
ญญ 5566
ญญ 6666
ญญ 6767
ญญ 9009
ฎฎ 300
ฎฎ 8080
ธธ 57
ธธ 2000
พพ 4000
ภภ 6
ภภ 666
วว 1717
วว 3131
ษษ 3333
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1กก 67
1กก 900
1กท 500
1กท 900
1กบ 24
1กบ 69
2กฆ 100
2กฎ 2422
2กฒ 69
2กท 10
2กท 45
3กท 520
3กน 45
3กว 369
3กฮ 45
4กฒ 202
4กภ 56
4กล 600
5กก 4555
6กก 26
กค 25
กค 69
กท 654
กท 899
กธ 15
กธ 27
กธ 5599
กม 1000
กล 27
กห 12
ขก 10
ขก 8899
ฆษ 53
งบ 24
งบ 36
งร 81
จง 2007
จง 5000
จจ 1414
จจ 6766
ฉก 1000
ฉร 98
ฉอ 168
ชถ 16
ชล 10
ชศ 69
ชฮ 13
ญก 100
ญฐ 13
ฎช 9939
ฎย 50
ฐจ 21
ฐท 21
ฐน 96
ฐพ 16
ฐร 21
ธก 69
ธข 50
ธค 50
ธธ 57
ธธ 2000
ธย 36
พศ 3355
พศ 8488
ภภ 6
ภย 13
ภย 1661
วก 28
วง 5252
วว 1717
วว 3131
วอ 2552
วอ 6777
ศส 7577
ษม 686
ษล 69
สช 36
สย 17
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กว 88
กษ 99
กอ 8
กอ 9
กอ 88
กอ 123
กอ 789
กอ 1234
กอ 5000
กอ 8000
ขข 1
ขข 2
ขข 8
ขข 111
ขข 888
ขข 1000
ขข 1111
ขข 5555
ขข 7777
ขข 9000
ขค 2
ขค 1000
ขค 2000
ขง 1
ขง 7
ขง 88
ขง 8888
ขจ 1
ขจ 6
ขจ 11
ขจ 111
ขจ 123
ขจ 222
ขจ 3000
ขจ 7777
ขจ 9000
ขฉ 88
ขฉ 2222
ขท 1
ขท 222
ขธ 8
ขธ 55
ขธ 66
ขธ 99
ขธ 111
ขธ 5555
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
นง 2222
นฉ 7777
นว 4444
นห 7
นอ 3
ฬบ 333
ฬษ 7777
อก 1234
อง 3
อง 22
อน 33
อน 1234
ฮภ 4444
ฮล 11
ฮล 333
ฮล 1000
ฮล 7777
ฮล 8855
ฮล 8888
ฮว 3
ฮว 8
ฮว 11
ฮว 99
ฮว 555
ฮว 789
ฮว 1111
ฮว 3366
ฮว 5678
ฮว 5959
ฮว 6688
ฮว 6969
ฮว 7777
ฮว 9999
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 9
กย 99
กย 3333
กย 7777
กล 1
กล 2
กล 5
กล 6
กล 9
กล 77
กล 99
กว 3
กว 7
กว 8
กว 77
กว 555
กว 3333
กว 5555
กอ 1
กอ 2
กอ 6
กอ 8
กอ 11
กอ 66
กอ 99
กอ 456
กอ 666
กอ 678
กอ 888
กอ 1000
กอ 1111
กอ 1234
กอ 6666
กอ 8888
กอ 9889
ขก 1
ขก 6
ขก 11
ขก 33
ขก 88
ขก 222
ขก 678
ขก 777
ขก 999
ขก 1000
ขก 1111
ขก 2222
ขก 3333
ขก 9999
ขข 1111
ขข 9999
ขค 234
ขค 3456
ทะเบียน จ. นครปฐม
กท 8
กท 9999
กน 1
กน 8
กบ 1
กบ 2
กบ 3
กบ 6
กบ 8
กบ 11
กบ 33
กบ 66
กบ 111
กบ 123
กบ 345
กบ 678
กบ 777
กบ 1111
กบ 2345
กบ 5555
กบ 8888
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 55
กอ 999
กอ 1111
กอ 7777
ขข 11
ขข 22
ขข 33
ขข 44
ขข 55
ขข 77
ขข 88
ขข 99
ขข 333
ขข 888
ขข 999
ขข 1000
ขข 1111
ขข 7777
ขข 8888
ขข 9999
ขค 1
ขค 8
ขค 888
ขค 999
ขค 1111
ขค 1234
ขค 5555
ขค 7777
ขง 1
ขง 5
ขง 8
ขง 9
ขง 88
ขง 555
ขง 888
ขง 1000
ขง 1234
ขง 2000
ขง 3000
ขง 5555
ขง 8888
ขง 9000
ขง 9999
ขฉ 8
ขฉ 11
ขฉ 123
ขฉ 234
ขฉ 456
ขฉ 789
ขฉ 5678
ขฉ 8888
ขฉ 8989
ขฉ 9889
ขท 123
ขท 222
ขท 333
ขท 345
ขท 678
ขธ 222
ขธ 333
ขธ 4444
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 11
1ฒฒ 88
1ฒฒ 99
1ฒฒ 111
1ฒฒ 456
1ฒฒ 1111
1ฒฒ 1155
1ฒฒ 1234
1ฒฒ 8008
ณฮ 3333
ผผ 8888
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 1
กร 2
กร 5
กร 7
กร 8
กร 9
กร 55
กร 234
กร 777
กร 1000
กร 1111
กร 1234
กร 2000
กร 4444
กร 7777
กร 8000
อักษรหมวด 1กก. , 2กก. , 3กก.
1กก 861
1กก 3366
1กก 6677
1กก 8008
1กก 8787
1กก 9933
1กก 9944
3กก 102
3กก 861
3กก 1681
3กก 1686
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
ขก 2
ขก 3
ขก 8
ขก 33
ขก 88
ขก 888
ขก 5555
ขข 1
ขข 2
ขข 3
ขข 1234
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
กก 1
กก 6
กก 9
กก 22
กก 66
กก 666
กก 6666
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กม 11
กม 77
กม 111
กม 999
กม 1000
กม 1111
กม 3456
กม 6789
กร 4
กร 8
กร 9
กร 22
กร 88
กร 333
กร 999
กร 1111
กร 9999
กล 1
กล 2
กล 5
กล 8
กล 9
กล 11
กล 55
กล 66
กล 99
กล 1111
กล 2222
กล 5555
กล 5678
กล 6789
กล 7777
กล 8888
กล 9999
กว 1
กว 8
กว 11
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กน 1
กน 6
กน 22
กน 88
กน 222
กน 345
กน 567
กน 666
กน 678
กน 888
กน 999
กน 1000
กน 1818
กน 2000
กน 2222
กน 2233
กน 2332
กน 2424
กน 2525
กน 4455
กน 4545
กน 4554
กน 6699
กน 6789
กน 7272
กน 7777
กน 7788
กน 7878
กน 8000
กน 8877
กบ 8
กบ 345
กบ 444
กบ 456
กบ 666
กบ 678
กบ 888
กบ 1000
กบ 1155
กบ 1221
กบ 1234
กบ 1414
กบ 2000
กบ 2525
กบ 3000
กบ 3366
กบ 5555
กบ 5678
กบ 6789
กบ 8000
กบ 8888
กบ 9000
กบ 9009
กบ 9119
กบ 9999
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
กจ 1
กจ 2
กจ 9999
ทะเบียน จ. เชียงราย
กบ 1
กบ 8
กบ 11
กบ 88
กบ 99
กบ 222
กบ 456
กบ 678
กบ 777
กบ 999
กบ 1111
กบ 1234
กบ 2345
กบ 3333
กบ 5555
กบ 9999
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
บบ 55
บบ 1111
บบ 5555
บบ 7777
บบ 8888
บบ 9999